1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: de overeenkomst tussen Leaseyourstudybook en Huurder voor het gebruik van de aangegeven boeken door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen leaseyourstudybook en Huurder
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden leaseyourstudybook die van toepassing zijn op ieder Abonnement;
Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;
Boekenpakket de door leaseyourstudybook op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde boekenpakket voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met leaseyourstudybook een Abonnement afsluit;
Schade/diefstal/verlies heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;
Leaseyourstudybook
Switchen Het gedurende de abonnementsperiode wisselen van pakket.
 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Leaseyourstudybook en Huurder.

2.2 Afspraken tussen leaseyourstudybook en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd. van Alle door leaseyourstudybook genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

2.3 Waar zij staat geschreven, kan ook hij of het worden bedoeld.

 1. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over het maximaal het aantal aangegeven boeken, per maand, voor zover deze beschikbaar zijn, binnen het Abonnement.

3.2 De boeken worden geleverd in een bepaalde staat, de boeken dienen in dezelfde staat te worden teruggestuurd, afgezien van gebruikersschade.

3.3 Het Abonnement geeft recht op het aantal switches dat op de website bij het bijbehorende abonnement is vermeld. Hieronder wordt verstaan:

3.4 Het boek kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van het boek, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met Leaseyourstudybook.

 1. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de boek(en) en zorgt voor de boeken als een goede vriend.

4.2 De boek(en) zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder en mogen derhalve niet worden uitgeleend aan anderen.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De boek blijven te allen tijde eigendom van Leaseyourstudybook. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de boeken te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij leaseyourstudybook, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de boeken geen wijzigen aanbrengen. Hieronder kan worden verstaan, schade, of bijvoorbeeld aantekeningen in het boek. De kosten voor het herstellen kunnen op Huurder worden verhaald.

4.8 Huurder gaat ermee akkoord dat boeken altijd op enig moment kunnen worden teruggeroepen. Aan dit verzoek zal huurder altijd voldoen. Leaseyourstudybook zal dit echter alleen kunnen doen met opgaaf van reden.

 1. Switchen

5.1 Leaseyourstudybook streeft er naar een boekenpakket te Switchen binnen 48 uur nadat door Huurder het aangevraagde boekenpakket te versturen, mits het eventueel vorige boekenpakket is verstuurd.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Switchen vindt alleen plaats voor de hoeveelheid switches die is overeengekomen tijdens het aangaan van het abonnement.

5.4 Huurder kan aanspraak maken op extra switches, als zij ermee akkoord gaat dat zij dan opdraait voor de kosten van de switch, de kosten voor een extra switch zijn, 5,85 euro verzendkosten en 3,15 euro servicekosten. De verzend- en servicekosten kunnen ook worden verhaald op Huurder in het geval van een onterechte switch.

5.5 Bij het switchen van een boekenpakket dient het vorige boekenpakket eerst te zijn verstuurd door huurder naar Leaseyourstudybook, vervolgens verstuurd leaseyourstudybook het nieuwe pakket op.

5.6 Van een onterechte switch is sprake als Huurder afwijkt van de genoemde procedure als beschreven in artikel 5.1. Als Leaseyourstudybook afwijkt van artikel 5.1 kan Huurder daar geen rechten aan verbinden, of aanspraak maken op compensatie.

 1. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Leaseyourstudybook loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Leaseyourstudybook is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.3 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van het boekenpakket en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.4 Het boekenpakket dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Leaseyourstudybook te worden ingeleverd.

6.5 Wanneer het boekenpakket door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen.

6.6 Voordat het boekenpakket is ingeleverd bij Leaseyourstudybook kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Leaseyourstudybook.

6.7 In het geval Huurder binnen 1 maand na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een maand aan de Abonnementskosten als opstartkosten verschuldigd.

6.8 Wanneer het boekenpakket niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Leaseyourstudybook, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 2,- per dag totdat het boekenpakket alsnog is overgedragen aan Leaseyourstudybook of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen. Een verzendbevestiging kan als een geldige overdracht worden beschouwd.

6.9 Als het boekenpakket niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Leaseyourstudybook en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Leaseyourstudybook aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Leaseyourstudybook geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Leaseyourstudybook om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Type Abonnement Vastgestelde schadevergoeding
Basic Abonnement EUR 150,-
Standaard Abonnement EUR 250,-
Premium abonnement EUR 400,-


Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type abonnement 

 1. Diefstal, vermissing & schade

7.1 In geval van vermissing of diefstal van het boekenpakket of een onderdeel daarvan is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Leaseyourstudybook. Om vervolgens, in het geval van diefstal, aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van Leaseyourstudybook een vervangend boekenpakket nadat de aangifte is afgerond.

Type Abonnement Vastgestelde eigen risico per boek
Basic Abonnement EUR 50,- (maximum EUR 75,-)
Standaard Abonnement EUR 50,- (maximum EUR 125,-)
Premium abonnement EUR 50,- (maximum EUR 175,-)

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Abonnement per boek

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van het boekenpakket of een onderdeel daarvan is Huurder aan Leaseyourstudybook een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.

7.4 Huurder dient zorgt te dragen voor het boekenpakket en de onderdelen daarvan als een goede vriend. Dat houdt in dat er gebruikersschade kan ontstaan, maar niet meer dan dat. Indien er toch meer dan gebruikersschade is ontstaan dan zijn de volgende tarieven van toepassing, zie tabel 3. In het geval van nalatigheid, kan een schadevergoeding worden gevorderd, zie tabel 1 voor de hoogte daarvan.

Type schade Vastgestelde herstelkosten
Ezelsoren EUR 2,50
Kapotte rug EUR 5,-
Vocht schade EUR 20,-
Overige schade Te bepalen door leaseyourstudybook


Tabel 3: Hoogte herstelkosten per type schade

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen boekenpakket (of een onderdeel daarvan) wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Huurder is verantwoordelijk voor het terugsturen van de boeken. Leaseyourstudybook bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Leaseyourstudybook, heeft Leaseyourstudybook het recht om een oneerlijkheidstoeslag ter hoogte van een maand abonnementskosten, in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van het boekenpakket missen of worden gestolen, heeft Leaseyourstudybook het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van de schadevergoeding, zie tabel 1.

7.8 Schade aan het boekenpakket ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Leaseyourstudybook.

7.9 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Leaseyourstudybook, via hello@leaseyourstudybook.com. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

 1. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Leaseyourstudybook het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuw boekenpakket te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Switch en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Leaseyourstudybook een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

 1. Inleveren oude boeken

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn eventuele (oude) studieboeken in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.

10.2 De korting wordt per set studieboeken vastgesteld en moet door zowel Huurder als Leaseyourstudybook goedgekeurd worden. Worden Huurder en Leaseyourstudybook het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan worden de studieboeken niet ingenomen door Leaseyourstudybook.

10.3 Wanneer een Huurder bewust een boek(en) in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een boekenpakket in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat dit boekenpakket in orde is en dat het boekenpakket geen gebreken vertoont.

11.2 Bij twijfel door Huurder aan over de inhoud van het boekenpakket dient direct contact te worden opgenomen met Leaseyourstudybook.

11.3 Het gebruik van het boekenpakket door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Leaseyourstudybook is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van het boekenpakket, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Leaseyourstudybook.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het boekenpakket.

 1. Wijziging

12.1 Leaseyourstudybook behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.leaseyourstudybook.com en per e-mail aan Huurder.

12.3 Leaseyourstudybook heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. Huurder kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder of goedkoper Abonnement en Leaseyourstudybook zal zorg dragen voor het switchen van het boekenpakket naar het boekenpakket dat past bij het nieuwe Abonnement, indien het switchen van boekenpakket nodig is. Switches die voorvloeien uit een upgrade of downgrade tellen mee in de reguliere switches.

 1. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Leaseyourstudybook heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Leaseyourstudybook haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 1. Privacy

14.1 Leaseyourstudybook hecht veel waarde aan uw privacy daarom vinden wij het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Leaseyourstudybook dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via https://www.leaseyourstudybook.com/privacybeleid/. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via: hello@leaseyourstudybook.com

 1. Toepasselijk Recht, Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

15.3 In het geval dat de algemene voorwaarden geen uitsluitsel geven beslist Leaseyourstudybook.